รู้จักมะเร็ง เกิดขึ้นแล้วรักษาได้

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์

 
E-Orientation for New Graduate Students Academic Year 2020

through e-learning system between August 11-21, 2020

 
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) ทำ CPR ช่วยชีวิตผู้ป่วยประสบเหตุหยุดหายใจ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

7 ประเภทพลาสติก รีไซเคิลใหม่ได้ หากแยกก่อนทิ้ง

 
คุณเข็มเพชร-คุณศรัณย์ ฉัตรชัยยัญ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
บริษัท กิบไทย จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ณ อาคารทรีเอ็นโฮลดิ้งเฮ้าส์

 
ดร.ศักดิ์สม จามรมาน บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

 
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติศึกษาดูงานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรม Leadership Walk Round ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ฝ่ายโภชนาการ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรม Leadership Walk Round ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 4 และหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 8 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages