คุณไตรทิพย์ พรหมชุติมา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ 

 
กิจกรรม Leadership Walk Round หน่วยห้องผ่าตัด SDMC

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยห้องผ่าตัด SDMC ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ชั้น 3 และหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรม Leadership Walk Round ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ และห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ ชั้น 3 และห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุด คลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
DEAN'S PARTIES & SCIENCE FAIR 2020

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
บริจาคเงินช่วยผู้ป่วยยากไร้

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages