ต้อนรับ Prof. Denis Le Bihan, Director of Neurospin Institute, CEA ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

รับสมัครบุคลากรสายสุขภาพเข้ารับการอบรมหลักสูตร “Organ Donation Innovative Strategies for Southeast Asia” รุ่นที่ 1

วันที่ 13 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2562

"ควันบุหรี่ในบ้าน" เด็กหอบเฉียบพลันฉุกเฉิน

แนะนำครอบครัวเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง: จัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้ปราศจากควันบุหรี่

โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 493

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

คุณเกรียงศักดิ์ ลิ้มประจวบลาภ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

อบรมโครงการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี (1:20) เรื่อง “การสร้างแรงจูงใจเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณบดี และคณะกรรมการบริหารคณะฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โครงการค่ายพัฒนาความนับถือตนเอง ปี 4 เรื่อง “Design My Life ชีวิตออกแบบได้”

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

มอบตุ๊กตาหมีจากพี่ๆนักวิ่งในโครงการ RAMA VIRTUAL RUN วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี ส่งต่อหมีให้น้อง “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท”

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 และโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญร่วมงานครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00-12.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages