โครงการโรงเรียนพ่อแม่สำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เรื่อง “สื่อสารได้ เปิดใจยอมรับ กระชับความสัมพันธ์”

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานระบบการบริหารเตียงผู้ป่วยใน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย” (หลักสูตร 10 วัน)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ต้อนรับพยาบาลจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562

มินิคอนเสิร์ตการกุศล โดยศิลปิน JENNIFER KIM & BEN CHALATIT

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00-21.45 น. ณ World Ballroom 23rd Floor, Centara Grand at Central World

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา ขยายเวลาการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนชั่วคราว เพิ่มอีก 1 เดือน

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีการปรับปรุงเพื่อจัดลงเครื่องตรวจ SPECT และ SPECT-CT ใหม่

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เอดส์โลก

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกึยรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day”
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน)
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 617 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages