คุณจุฑามาศ รุจิราวรรณ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด” รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 610 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องจุฬาภรณ์ ชั้น 2 ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Prostate Cancer Masterclass

January 8, 2021 @ Room 708 7 Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building Faculty of Medical Ramathibodi Hospital, Mahidol University...

 
แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า (Emergency Circuit) ประจำปี 2563

ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 21.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น.

 
วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี  เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
มาร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวร่วมกัน
 
ขอเชิญชวนลูกหลานบุคลากรและชุมชนแขวงทุ่งพญาไท อายุ 8-10 ปี เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านการเล่น Safety Hunter & ชราแลนด์ เรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายรอบตัว

กำหนดการจัดกิจกรรม วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 
เก็บผักมาจัดจาน..เสิร์ฟเพื่อสุขภาพ

ผู้เขียน : นภัสนันท์ กสิเวช, ภาพ : ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร

 
กินหวานดับร้อน เพิ่มความชรา

ผู้เขียน : ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล (DrPH, RD) อาจารย์ประจําภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages