บริษัท กิบไทย จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ณ อาคารทรีเอ็นโฮลดิ้งเฮ้าส์

 
ดร.ศักดิ์สม จามรมาน บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

 
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติศึกษาดูงานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรม Leadership Walk Round ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ฝ่ายโภชนาการ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรม Leadership Walk Round ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 4 และหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 8 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ขอเชิญร่วมประชุม “Role of Music Therapy in Integrative Medicine” บทบาทของดนตรีบำบัดในการแพทย์แบบผสมผสาน

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 28/2563

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
แนะนำหลักสูตรสำหรับนักศึกษาแพทย์โครงการ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย์ (MD. Master of Engineering Dual Degree)

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรม Leadership Walk Round งานรักษาความปลอดภัย โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ งานรักษาความปลอดภัย ชั้น 1 อาคารจอดรถมูลนิธิรามาธิบดีฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
A THAI MALE 32 YEARS OLD PRESENTED WITH PROGRESSIVE DYSPNEA FOR 3 DAYS

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages