คุณอัมพร ศิริสมบูรณ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
อบรม “เติม เสริม สร้าง บุคลิกภาพที่ดี แบบมืออาชีพ กับ RAMA CHANNEL”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย กทม.

 
พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 RIAC 2020

ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานการเยี่ยมเพื่อประเมินการรับรองเฉพาะโรค “การดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดแบบสหสาขา : Ramathibodi Lung Cancer Consortium (RLC)”

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งาน “Healthcare สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ 2020”

 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

 
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
บริษัท ไอเดียล แอพโพรช จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณศรีจรรยา เสรีคุณาคุณ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ลุมพีนี

 
คุณวิเชียร กลิ่นสุคนธ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องพักผู้ป่วย อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทย ไร้ควันบุหรี่ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่ จาก "นิโคติน"

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages