คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว งดให้บริการชั่วคราว

วันที่ 4, 11, 12, 25 สิงหาคม 2562 และวันที่ 29 กันยายน 2562

ช่วยกันลดขยะ จากถุงพลาสติก

เปลี่ยนโลกสดใส หันมาใช้ถุงผ้า

ประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี รอบคัดเลือกด้านการบริการ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิดสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 “Pharma Land ดินแดนสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เสวนา “Moving Forward ทิศทางรามาฯ ก้าวต่อไป”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ต้อนรับ Prof. Denis Le Bihan, Director of Neurospin Institute, CEA ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

รับสมัครบุคลากรสายสุขภาพเข้ารับการอบรมหลักสูตร “Organ Donation Innovative Strategies for Southeast Asia” รุ่นที่ 1

วันที่ 13 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2562

"ควันบุหรี่ในบ้าน" เด็กหอบเฉียบพลันฉุกเฉิน

แนะนำครอบครัวเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง: จัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้ปราศจากควันบุหรี่

โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 493

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

Pages