ปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 30

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน ร่วมกับศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรอบรมและฝึกทักษะ CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชน จำนวน 57 คน

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

กำหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) และห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

กิจกรรมวันธาลัสซีเมีย เพื่อผู้ป่วยและประชาชน ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคอง สำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย

วันที่ 4-8 และ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การอบรมระยะสั้น เรื่อง กัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ (Medical Cannabis and Cannabinoids)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

BANGKOK INTERNATIONAL NEONATOLOGY SYMPOSIUM 2020

FEBRUARY 26-28, 2020 SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK, THAILAND

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือกเปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยนอกเวลาราชการ

ทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. เริ่มวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์สาขาโรงเรียนเรวดี

เรืออากาศตรีสักก์-คุณชลภร-คุณรชกร นภินธากร มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages