ขณะนี้หอผู้ป่วยหลายแห่งได้ปรับปรุงเรียบร้อยและพร้อมให้บริการผู้ป่วยแล้ว 

 
รณรงค์ทำแบบสอบถามวัฒนธรรมองค์กรของ ม. มหิดล (Core Values)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages