สาธิตทำอาหาร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557  ณ ลานหน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
อบรมความเสี่ยง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
เสวนา “การผลักดันผลงานวิจัยไปสู่นโยบาย”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง 910C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

Pages