โครงการ Walk Rally safety Day

วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ณ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์วิทยา อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2557

Pages