World Kidney Day 2019 “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง”

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง "ประชาชนยุคใหม่ใส่ใจการกลืน เพราะการกลืนไม่ใช่เรื่องกล้วย"
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)
ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

โครงการทัศนศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ สถานที่สำคัญในจังหวัดสิงห์บุรี

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจารย์แพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหุ่นจำลอง

วันที่ 29 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องฝึกปฏิบัติการ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Workshop : RAMA PAD II

วันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาดูงาน จากงานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

"เพลงหวาน ปันรักน้อง" โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ (เต็มวง)

จำหน่ายบัตรวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่น ๕๒ สู่ชั้นคลินิก
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 12.00-14.15 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages