โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 481
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สัดส่วนของโต๊ะทำงานกับการจัดวางของบนโต๊ะทำงาน

มอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อทุนการศึกษาแพทย์พยาบาล
คุณเอก-คุณพรรณี สยามวาลา มอบเงินบริจาคจำนวน 689,025.62 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อทุนการศึกษาแพทย์พยาบาล
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ศ. ดร.อัญญา ขันธวิทย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณอนันท์ รักอริยะพงศ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 560,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณสุรพล เอี่ยมจิตเมตตา มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
Leadership Walk Round "2P Safety ผู้ป่วยปลอดภัย เราก็ปลอดภัย"

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 และหน่วยสิทธิประโยชน์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

งานโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 และวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

แถลงข่าวธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
ขอเชิญแพทย์ ทันตแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Case based approach to common sleep disorders
ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 910 A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Critical Care Nursing Conference 2019: Quality and Safety of Patient Care (การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต)
ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

Pages