ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และ Technician เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง Aging sleep
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณวีณา วิจิตรเขื่อนขันท์ พร้อมบุตรสาวและเพื่อนในนามบัญชีจุฬาฯ รุ่น 33 มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบด...
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 99,999 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
การประชุมวิชาการพยาธิวิทยารามาธิบดี RAMA Pathology Conference 2019: Disruptive technology in Pathology
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 910 B, 910 C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ต้อนรับคณะจาก Sahlgrenska Academy, Göteborg University ประเทศสวีเดน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารบริหาร

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านการนอนหลับ 2 สัปดาห์ (2 weeks course - Basic Knowledge in Sleep Medicine)

ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฏาคม 2562 และวันที่ 29 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง mini theater ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 481
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สัดส่วนของโต๊ะทำงานกับการจัดวางของบนโต๊ะทำงาน

มอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อทุนการศึกษาแพทย์พยาบาล
คุณเอก-คุณพรรณี สยามวาลา มอบเงินบริจาคจำนวน 689,025.62 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อทุนการศึกษาแพทย์พยาบาล
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ศ. ดร.อัญญา ขันธวิทย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณอนันท์ รักอริยะพงศ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 560,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Pages