อบรม Basic Surgical Science for Orthopeadists

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ผู้ป่วยเด็กที่อายุ 5 - 18 ปี และเป็นโรคหอบหืด สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัย

เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสอบถามได้ที่ เบอร์ 0-2201-1760 หรือ 061-9514541

ประกาศผลการประกวดแต่งเพลง “โครงการประกวดเพลงสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ ประชาชนยุคใหม่ใส่ใจการกลืน เพราะการกลืนไม่ใช่เรื่องกล้วย ๆ

วันพุธที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 32 เรื่อง การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ยุคใหม่

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก

คุณสุภาภรณ์ สมิทธินันท์ มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ศึกษาดูงานการวางระบบ Business Intelligence

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารบริหาร

คณะฯ เข้าร่วมงาน Job Fair มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและสรรหาบุคลากร

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง พลิกวิกฤตการพยาบาล: ประเด็นกฎหมายและทางออกวิชาชีพ

วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สพม.) ในการตรวจเยี่ยมและประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

งดให้บริการศูนย์อาหาร อาคารวิจัยและสวัสดิการ

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

วัยรุ่นส่วนใหญ่มีความเชื่อที่ผิดว่า...การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตราย

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตราย

Pages