ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร ในงาน "RT JOB FAIR รับสมัครนักรังสีการแพทย์"

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ "การดูแลผสมผสานในผู้ป่วยประคับประคอง"

ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ขอเรียนเชิญอาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และTechnician เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Pulmonary, Cardiovascular & Endocrinology during sleep

โดย อ. นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 62 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 32
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณประจักษ์ คุณลออ และ ร.ท. พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ขอเชิญน้อง ๆ และผู้ปกครองที่สนใจ ร่วมกิจกรรม "เด็กยุคใหม่ เล่นปลอดภัย รู้ทันสื่อ"

วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

Leadership Walk Round

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม และหน่วยหัตถการเฉพาะทาง ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เรียนเชิญร่วมงานชมรมธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยครั้งที่ 29 และงานวันธาลัสซีเมียโลกครั้งที่ 17

ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณอริยะ เมธเศรษฐ์ มอบเงินบริจาคซึ่งเป็นปัจจัยจากงานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อนิพนธ์ เมธเศรษฐ์  จำนว...

"Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia"(CBT-I)

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

Diagnostic Testing and Therapy in Sleep Medicine

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00-15:30 น. ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages