คุณธนวุฒิ ธีรัชรธนกร มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณสวิจักร์ โลจายะ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรม Faculty Hour เรื่อง “โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตา”

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ต้อนรับคณะดูงานจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ หัวข้อ เรื่อง MYOFUNCTIONAL THERAPY

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมส่งแนวคิดการวิจัย (Concept paper) เพื่อพัฒนาเป็น Proposal สำหรับขอทุนวิจัยจาก ศจย. ปี 2562-2563

ส่งผลงานได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรม “แชะ แล้ว แชร์” กับรางวัลเณศไอยรา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

กิจกรรมรับมอบตุ๊กตาหมีโครงการ RAMA VIRTUAL RUN วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี ส่งต่อหมีให้น้อง แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 28

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การอบรม “การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน” รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages