โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุม Faculty Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
Add Value to Inventory ดูแลรักษาเพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุ (ครั้งที่ 4)

ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) (หน้าการเงินกลาง)

 
พ.ต.หญิง ศิรประภา สัตยานุรักษ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณกฤษฎา รัตนพิธาน-คุณเสาวนีย์ สิทธิชัย มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ บริษัท โปร อินด์ โซลูชันส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ 

 
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562  ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติรัชกาล ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 
“วิตามิน” กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์

ภญ.นันทพร เล็กพิทยา และ ภก.วงศกร เภาเสน งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการ “Hope for Little Heroes” ส่งมอบพลังบวกและกำลังใจให้กับผู้ป่วยเด็ก

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ หอผู้ป่วยเด็ก อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ รูปแบบ Tabletop ปี 2562

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
คณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองเฉพาะโรค

เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การอบรมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบองค์รวม ผ่านกระบวนการเล่นตามหลักการ DIR/ฟลอร์ไทม์ ครั้งที่ 10/2562

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages