สละเวลาซักนิด คิดแยกขยะ

โครงการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานปี 2

งานกาล่าดินเนอร์การกุศล “บรมราชกุมารี ผู้ทรงให้ไม่สิ้นสุด”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร “ตำแหน่ง พยาบาล”  ในงาน JOB FAIR รับสมัครพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร ในงาน “KU JOB FAIR 2019” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรใน “ตำแหน่ง เภสัชกร” ในงาน JOB FAIR “PHARMACY MU JOB FAIR” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๔ พรรษา

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 โครงการ เริ่มต้น 60 นาที เพื่อสุขภาพดีในอนาคต ปีที่ 3 ขอเชิญชวนบุคลากร และผู้สนใจร่วมฟังบรรยายและการสาธิต ในหัวข้อ ออกกำลังกาย สนุกได้ ปลอดภัยด้วย

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

โครงการผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลสุรินทร์

เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

งานทันตกรรม ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 ณ วัดโพธิ์ศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Pages