ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีทุกท่านเข้าร่วมพิธี มอบหมวกพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-13.15 น. ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาณ จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผลการแข่งขัน Rama Talent 2019 รอบออดิชั่น

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายการพบหมอรามาฯ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล เข้ารับประทานรางวัล “สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น เสนอข่าวด้านเอดส์ ทั้งการรณรงค์ ป้องกัน การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับครอบครัว ชุมชน สังคม และให้ข้อมูลข่าวสารด้านเอดส์อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

คุณอำนวย-คุณปราณี ธนารักษ์โชค มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร 

คุณพรรณี อภิปุญญา มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณณิชานันท์ พระกระจ่างนันท์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2019

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และสำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ...

ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณโถงสร้างแรงบันดาลใจ (หน้าห้องมหิดลอดุลเดช) ชั้น 4 อาคารหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงาน “NCDs Day: NSTDA Happy Health 2020”

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม 113 สก. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 30

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages