การอบรม เรื่อง : การดูแลผู้ป่วยที่ร่างกายเจริญเติบโตผิดปกติ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557  ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานพยาบาลสถาบันจักรี

ณ ห้อง 810 AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

Pages