ขอเชิญร่วมกิจกรรม บรรยายธรรมโดย หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณหอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคารหลัก (อาคาร ๑)

ขอเชิญร่วมงาน ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน  ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ หน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Thai-Japanese Dementia Conference Redesigning Dementia for People with Dementia

Wednesday 6 March, 2019, 13:00 - 15:00, Meeting room 714 Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, M...

ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ ยุติการรักษาได้ไหม?...ถ้าไม่อยากไปต่อ

ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากรประจำเดือนมีนาคม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2019 Evidence-based Clinical Update Strategy for Safe and Efficient Blocks in Orthopedic Surgery

วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

คุณบุญชู-คุณปริศนา ตรีทอง และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซนต์ รีจีสต์ กรุงเทพฯ

คุณสมศรี สกุลทองใบ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ธนาคารกรุงไทยสาขาทีโอที

กิจกรรม Faculty Hour หัวข้อ วิกฤต PM 2.5: เราจะชนะหรือพ่ายแพ้?

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม Gap Assessment (Advance HA) ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Current Management in Soft Tissue Sarcoma

30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

Pages