บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณสุรพล เอี่ยมจิตเมตตา มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
Leadership Walk Round "2P Safety ผู้ป่วยปลอดภัย เราก็ปลอดภัย"

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 และหน่วยสิทธิประโยชน์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

งานโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 และวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

แถลงข่าวธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
ขอเชิญแพทย์ ทันตแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Case based approach to common sleep disorders
ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 910 A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Critical Care Nursing Conference 2019: Quality and Safety of Patient Care (การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต)

ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

งานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Leadership Walk Round

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และอาคาร 3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวน ๘๕ ล้านบาท ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน...

Calling for Application: Student exchange program (3rd Round) Between 1st-31st May, 2019 Only

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้ความรู้เรื่องเกณฑ์คุณภาพ/การประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ (TQA) /เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่เสียเวลา ไม่เสียค่าเดินทาง ไม่ต้องมาติดต่อที่โรงพยาบาล เปลี่ยนได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่มาผิดนัด

Pages