November 2019

เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เนื่องในวันจักรี วันหยุดราชการกรณีพิเศษ และวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

เปิด,ปิด, บริการชั่วคราวช่วงวันหยุด, คลินิกนอกเวลาราชการ, คลินิกพรีเมียม, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และวันปิยมหาราช