อาคารวิจัยและสวัสดิการ สำหรับพนักงาน (ใช้บัตรพนักงาน)
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล สำหรับพนักงาน (ใช้บัตรพนักงาน)
อาคารจอดรถมูลนิธิรามาธิบดี สำหรับผู้ป่วย หลังเวลา 16.30 - 05.30 (ต้องประทับตรา)
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ สำหรับผู้ป่วย มีค่าจอดรถคิดเป็น ชม.
ซอยสวนเงิน สำหรับผู้ป่วย ฟรี(ต้องประทับตรา)