You are here

 
สัญญาณเตือน คุณเป็นวัณโรคหรือไม่?

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์​ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิท...

 
หูดับเฉียบพลัน อันตรายใกล้ตัว

โดย อ. พญ.ทศพร วิศุภกาญจน์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ลูกเกือบเสียชีวิต เพราะกินเห็ด

โดย รศ. พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยา...

 
Rama Channel | T26 รณรงค์ให้ออกกำลังกายง่าย ๆ

การออกกำลังกายสามารถที่จะทำได้ง่าย ๆ เพียงทุกท่านเริ่มต้นได้ท่าทางการใช้ชีวิต­ประจำวัน 3 ท่าง่าย ๆ

 
 LINE Official Ramathibodi! คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เรามุ่งมั่นและตั้งใจส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชน

 
"ซากเชื้อ" โควิด-19 คืออะไร ?

โดย อ. ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ....

 
สัญญาณเตือนของท่อน้ำตาอุดตัน คุณแม่มือใหม่ต้องระวัง

โดย รศ. พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล สาขาวิชากล้ามเนื้อตาและโรคตาในเด็ก ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด...

 
เตือนคนท้อง!! ห้ามเก็บขี้แมว

โดย อ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาล...

 
ไขข้อข้องใจกินเนื้อสัตว์มากไปเสี่ยงโรคมะเร็งจริงหรือ?

โดย อ. ดร.วนะพร ทองโฉม นักวิชาการโภชนาการ กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ...

 
ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับอีสุกอีใส

โดย อาจารย์ แพทย์หญิงสัญชวัล วิทยากรฤกษ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย...

 
ล้างจมูกอย่างไรให้ปลอดภัยในวัยเด็ก

ศ. พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ หัวหน้าศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages