You are here

 
การฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มห...

 
การเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...

 
สู้โควิด ฝึกหายใจ ฟื้นฟูปอด

โดย อ. นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ตรวจ COVID-19 รู้ผลในหนึ่งวัน

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
จะตรวจสุขภาพวันน้ี หรือจะพบในระยะสุดท้าย

โดย ผศ. นพ.จาตุรนต์ ตั้งสังวรธรรมะ อาจารย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ครอบครัว สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์...

 
ฝุ่น PM2.5 กลับมาแล้ว ดูแลตัวเองอย่างไรดี

โดย ผศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยา...

 
ใครบ้าง เสี่ยงเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

โดย ผศ. นพ.กุลพัชร จุลสำลี ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

โดย ผศ. พญ.รัชนี แช่ลี้ สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด...

 
เสื้อผ้ามือสอง อันตรายก่อโรคที่ไม่ทันระวัง

โดย อ. พญ.รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โร...

 
เหนื่อยง่าย...เสี่ยงเป็น “โรคลิ้นหัวใจรั่ว” หรือไม่?

โดย อ. นพ.กฤษฎา มีมุข สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เรื่อง...ไม่ขูดหินปูน อันตรายหรือไม่?

โดย ทพ.ภูมิพัฒน์ ลีชนะวานิชพันธ์ งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เรื่อง...RSV ทำไมอันตราย?

โดย อ. พญ.โสภิดา บุญสาธร สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมห...

Pages