ประวัติความเป็นมา  สภาอาจารย์รามาธิบดี

      เมื่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อตั้งขึ้นใหม่ ๆ นั้น แทนจะกล่าวได้ว่า ความคิดในอันที่จะก่อตั้งสภาอาจารย์ แทบจะไม่ปรากฏเป็นเค้าโครงเลย ทั้ง ๆ ที่เรื่องเกี่ยวกับสภาอาจารย์นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องเก่าที่ครั้งหนึ่งในอดีตนั้น สมเด็จพระบรมราชชนกเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช พระบิดาแห่งวงการแพทย์ ได้เคยมีพระราชดำริไว้ว่า ในวงการศึกษาแขนงการแพทย์ และสาธารณสุขของ ประเทศเรานี้ สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์กรที่เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 'Senate' ไว้ ทำหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานเพราะ  ทรงทราบดีว่า นักวิชาการนั้น เมื่อได้ทำงานตรงเป้าก็มุ่งมั่นรุดไปข้างหน้าเป็นสำคัญ เมื่องาน นั้นขยายตัวกว้างมากขึ้น มีนักวิชาการต่าง  แขนงเพิ่มมากขึ้น ย่อมเกิดความเหลื่อมล้ำในความคิดเห็น ในสิทธิหน้าที่ในผลประโยชน์ ทั้งต่อส่วนรวมและส่วนตน ฯลฯ การที่มี   Senate Council จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ บรรดาที่จะเกิดตามมาให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เกิดความกระทบกระเทือนน้อยที่สุด และยังอาจ  ใช้องค์กรนี้ในการก่อคุณประโยชน์ให้แก่กลุ่มนักวิชาการทั้งหลายได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ...

  ข่าวสารน่ารู้  (ดูทั้งหมด)
แสดงความยินดี

ศาสตราจารย์อลิสา  ลิ้มสุวรรณ, ศาสตราจารย์สุรเดช  หงส์อิง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราภรณ์  จ...

หนึ่งน้ำใจ  ล้านคำขอบคุณ  ครั้งที่ 6

รายการถ่ายทอดสด  ในวันเสาร์ที่  27  เมษายน  2556  ณ  สถานีวิทยุโทร...

โครงการสานสัมพันธ์สภาอาจารย์

วันอาทิตย์ที่   24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2556

โครงการ “งานอาจารย์สัมพันธ์”

ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555

จัดการเสวนาเรื่อง “พรบ.  คุ้มครองผู้เสียหายจากการบบริการสาธารณสุข”

ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

สภาอาจารย์รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 1 ชั้น 2  เลขที่ 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-201-1009 , 02-201-1010