Jump to Navigation
หน่วยงานดีเด่นสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลรับรางวัลดาวเมขลา ประจำปี 2557The Company 2014atramaHope : "มะเร็งไม่เป็นดีที่สุด...เจอเร็ว หายได้ มีโอกาสใช้ชีวิตได้อย่างยืนยาว"วิธีการ Download Application Rama Channel

ข่าว การแพทย์ (ดูทั้งหมด)
สวรส. สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ สสส. จะทำโครงการสำรวจสุขภาพคนไทย ครั้งที่ 5 ต.ค. 56 - พ.ย. 57 เน้นการสำรวจโภชนาการ
เกี่ยวกับการวิจัยด้านภาพศาสตร์ชีวเวชวิศวกรรมของโครงการวิจัยแผนที่สมองไทย ในเรื่องการตรวจสมองนักมวยเด็ก
รอบรั้ว รามาธิบดี  (ดูทั้งหมด)
Network Authentication ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
สอบ National Test ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของสถาบันในสังกัด สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
มุม ผู้บริหาร
  สถาบันและศูนย์ชั้นเลิศ  
  แผนที่ การเดินทาง  

แผนที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พิกัด  13.7659  100.5269by Dr. Radut.