Jump to Navigation
shortMovieCMUหน่วยงานดีเด่นThe Company 2014สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลรับรางวัลดาวเมขลา ประจำปี 2557Quality Conference 21atrama : @Rama ฉบับที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2557 "วัยรุ่น" วัย GEN... วัย HORMONERamaChannel

ข่าว การแพทย์ (ดูทั้งหมด)
สวรส. สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ สสส. จะทำโครงการสำรวจสุขภาพคนไทย ครั้งที่ 5 ต.ค. 56 - พ.ย. 57 เน้นการสำรวจโภชนาการ
เกี่ยวกับการวิจัยด้านภาพศาสตร์ชีวเวชวิศวกรรมของโครงการวิจัยแผนที่สมองไทย ในเรื่องการตรวจสมองนักมวยเด็ก
รอบรั้ว รามาธิบดี  (ดูทั้งหมด)
วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 7:30-10:00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร 1 ชั้น 2
มุม ผู้บริหาร
สถาบันและศูนย์ชั้นเลิศ
แผนที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พิกัด  13.7659  100.5269


by Dr. Radut.