Jump to Navigation
shortMovieCMUหน่วยงานดีเด่นThe Company 2014สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลรับรางวัลดาวเมขลา ประจำปี 2557atrama : @Rama ฉบับที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2557 "วัยรุ่น" วัย GEN... วัย HORMONERamaChannel

ข่าว การแพทย์ (ดูทั้งหมด)
สวรส. สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ สสส. จะทำโครงการสำรวจสุขภาพคนไทย ครั้งที่ 5 ต.ค. 56 - พ.ย. 57 เน้นการสำรวจโภชนาการ
เกี่ยวกับการวิจัยด้านภาพศาสตร์ชีวเวชวิศวกรรมของโครงการวิจัยแผนที่สมองไทย ในเรื่องการตรวจสมองนักมวยเด็ก
รอบรั้ว รามาธิบดี  (ดูทั้งหมด)
หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 วิธีรับตรงพิเศษ สอบเป็นภาษาอังกฤษและ TOEFL 550 ขึ้นไป
วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง 623-624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม โดย ดร.เนติ อ.พญ.ชุตินธร อ.พญ.ฉัตรประอร
มุม ผู้บริหาร
สถาบันและศูนย์ชั้นเลิศ
แผนที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พิกัด  13.7659  100.5269


by Dr. Radut.