You are here

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไปจำนวนทั้งสิ้น 13 อัตรา ดังนี้

1.  ตำแหน่งนิติกร

2.  ตำแหน่งบรรณารักษ์

3.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4.  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

5.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

6.  ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

7.  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

8.  ตำแหน่งนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย

9.  ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

10. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

11. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

          โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2561- 4 กรกฎาคม 2561 เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด โดย คลิกที่นี่

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com