การรักษาพยาบาล
การวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วย
การศึกษา
ที่หลากหลายและลงลึก
วิจัยและวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศและชี้นำสังคม
บริจาคเงิน สิ่งของ และอาหาร เพื่อผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อผู้ปฏิบัติงาน
COVID-19 รู้เพื่อรอด
ข้อมูลโรค ข้อควรปฏิบัติและคำแนะนำ
ประกาศการให้บริการผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19

โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรทางการแพทย์ให้เหมาะสม เพื่อรับสถานการณ์ COVID-19 โดยขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรีบด่วน ติดต่อเลื่อนนัดการตรวจที่...

New Normal For Health Promotion

01 ดูแลสุขภาพ 02 ดูแลสุขอนามัย 03 หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง...

ประตู NEW NORMAL ปลอดภัยจาก COVID-19

COVID-19 FREE with NEW NORMAL Hands Free Door from THAILAND

คุณสุรศักดิ์ มุกประดับ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนาวิชาการ เรื่อง “การขอตำแหน่งวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563”

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา

ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี เข้ารับทุนการศึกษา มอบพวงมาลัยแสดงความขอบคุณและรับโอวาท

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงาน บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.D.-M.Eng.)
พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร กับงานวิจัยทางโภชนศาสตร์

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์, ภาพ : ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร

สาเหตุที่ "คนอายุน้อย" เป็นโรคหัวใจ?

โดย รศ. นพ.ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล