การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การบริบาล
(การวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วย)
การศึกษา Excellence in Medical Education
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 
เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก

ขอเชิญชวน ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน หรือผู้ดูแล ร่วมให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดิน

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ติดต่อร่วมแสดงความคิดเห็น โทร. 02-201-0375 คุณณภัสนันท์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561 สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเรา

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณโถงลานดนตรี ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลก ตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข่าวน่ายินดีแก่ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ได้รับแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลก

ให้เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกเพื่อการป้องกันและดูแลด้านพิษวิทยา WHO Collaborating Centre for the Prevention and Control of Poisoning (WHO CC No. TH - 84)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดหลักสูตร เพิ่มเติมที่ 02-201-2625, 02-800-2380 ต่อ 420, 405

MIND Center จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอน 3 มิติ SECTRA

เมื่อ 20-21 พ.ค. 2561 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ไทยแห่งแรกที่มีระบบสื่อการสอน 3 มิติชั้นนำของโลกนี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและรักษาพยาบาล

...
แถลงข่าว “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก”

งานแถลงข่าว วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน 40th ESNR Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้

เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก

ขอเชิญชวน ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน หรือผู้ดูแล ร่วมให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดิน

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ติดต่อร่วมแสดงความคิดเห็น โทร. 02-201-0375 คุณณภัสนันท์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561 สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเรา

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณโถงลานดนตรี ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลก ตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข่าวน่ายินดีแก่ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ได้รับแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลก

ให้เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกเพื่อการป้องกันและดูแลด้านพิษวิทยา WHO Collaborating Centre for the Prevention and Control of Poisoning (WHO CC No. TH - 84)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดหลักสูตร เพิ่มเติมที่ 02-201-2625, 02-800-2380 ต่อ 420, 405

MIND Center จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอน 3 มิติ SECTRA

เมื่อ 20-21 พ.ค. 2561 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ไทยแห่งแรกที่มีระบบสื่อการสอน 3 มิติชั้นนำของโลกนี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและรักษาพยาบาล

...
แถลงข่าว “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก”

งานแถลงข่าว วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน 40th ESNR Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้

Oct
08
Monday
MU-IR AMBASSADORS 2018 | 08/10/2018 to 23/10/2018