การรักษาพยาบาล
การวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วย
การศึกษา
ที่หลากหลายและลงลึก
วิจัยและวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศและชี้นำสังคม
คุณอรทัย ศยามานนท์-คุณอรชร รัถการโกวิท บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น บุคคลคุณภาพปี 2020 ด้านการสาธารณสุข...
กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องความรู้ เกี่ยวกับ "เอดส์"

เอชไอวีกับเอดส์ ต่างกันอย่างไร

เก็บผักมาจัดจาน..เสิร์ฟเพื่อสุขภาพ

ผู้เขียน : นภัสนันท์ กสิเวช, ภาพ : ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร

เหนื่อยง่าย...เสี่ยงเป็น “โรคลิ้นหัวใจรั่ว” หรือไม่?

โดย อ. นพ.กฤษฎา มีมุข สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล