You are here

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการข้อมูลรามาธิบดี (Rama Call Center)

 0-2-201-1000, 02-200-3000
 270 ถนนพระรามที่หก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

GPS  พิกัด  13.7659  100.526

 

แผนที่ โรงพยาบาล

แผนผังคณะฯ   การเดินทางไป รพ.รามาธิบดี   แผนที่สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์
  การเดินทางไปสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์
             
ที่จอดรถ   โดยรถยนต์   โดยรถไฟ   โดยรถไฟฟ้า

 

Contact  International Relations