อบรมและ Workshop การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ

  อบรมและWorkshop การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
 อบรมและWorkshop การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ อบรมและWorkshop การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
                                         อบรมและWorkshop การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมและ Workshop การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ โดยมี รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งมี อ. นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ที่ปรึกษาคณบดีด้านบริหารพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากร  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ โถงชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

  การจัดการความรู้ด้านคุณภาพ  (ดูทั้งหมด)
  การจัดการความรู้ด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย  (ดูทั้งหมด)
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

 

วัฒนธรรมความปลอดภัยผ่านระบบออนไลน์ Hospital Safety Culture Survey Online

นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันท...

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี และงานคุ้มครองผู้รับบริการฯ จัดอบรม โครงการ “Ramathibodi Hospital KM Phase 2” รุ่น...

 
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม 
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2173, 02-201-2215  Fax.02-201-2768