คู่มือ Program Webex meeting/microsoft-teams
 

ข้อมูลอื่นๆในสถานการณ์ COVID-19
 

You are here

Elective

Resident & Fellow

Register Elective > Click

เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 แพทย์ท่านใดที่จะมา Elective
โปรดติดต่อทางภาควิชาของท่านเป็นอันดับแรก เพื่อรับทราบการอนุญาติเข้ามา Elective
เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์ ณ เวลานี้ ขอบคุณครับ/ค่ะ

Nature

Resident & Fellow

Register Elective > Click

เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 แพทย์ท่านใดที่จะมา Elective
 
โปรดติดต่อภาควิชาของท่านเป็นอันดับแรกเพื่อรับทราบการอนุญาติ Elective
 
เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์ ณ เวลานี้ ขอบคุณครับ/ค่ะ

 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและที่ตั้งภาควิชา

 

 ภาควิชา

 

QR - Register elective
 Map & Contact

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Phone : 0-2201-1804-6

Email : ramapostgrad@gmail.com

Facebook Facebookchat Map Line