You are here


ประกาศ :แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


 สามารถลงทะเบียนทำบัตร Elective หลังจากได้รับการตอบรับจากทางภาควิชาของท่าน

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ งานการศึกษาหลังปริญญา อาคารบริหาร ชั้น 4 

02-201-1804,1805  Email : ramapostgrad@gmail.com

หรือที่ Facebook chat 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและที่ตั้งภาควิชา
 
ภาควิชา
 
QR - Register elective
Map & Contact

Services & Activities
 
ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนBack to top
Contact us
 

งานการศึกษาหลังปริญญา ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400  

Phone :02-201-1804,1805  Email : ramapostgrad@gmail.com หรือที่ Facebook chat