You are here

ประกาศใช้กระบวนการสำคัญเพื่อกำหนด SLA (Service Level Agreement) งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ประกาศใช้กระบวนการสำคัญเพื่อกำหนด SLA (Service Level Agreement) งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

 

                                                    >>คลิก<<

 

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคาร 3 ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ธุรการ โทร. 02-201-2784   โทรสาร 02-201-2794