ทดสอบ

Search in Library (OPAC)

img1

 

img2

 

img3

img2

img3

 

  New Books : หนังสือใหม่


  Clinics of North America    

Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey

  New Magazines : นิตยสารใหม่

ฉบับที่ 96 มิถุนายน 2562

ปีที่ 21 ฉบับที่ 496

1 มิถุนายน  2562


  Medical E-Books

Search in Library (OPAC)

img1

 

img2

 

img3

img2

img3

 

  New Books : หนังสือใหม่


  New Magazines : นิตยสารใหม่

ฉบับที่ 96 มิถุนายน 2562

ปีที่ 21 ฉบับที่ 496

1 มิถุนายน  2562


  Medical E-Books


  Clinics of North America    

Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
  News and activities               

หน่วยห้องสมุดได้เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

เมื่อวันที่ 3 – 4 พ.ย. 2561 ณ Fisherman’s Resort หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. โดยมี ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ รักษาการหัวหน้างานฯ แนะนำ...

หน่วยห้องสมุดได้เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

เมื่อวันที่ 3 – 4 พ.ย. 2561 ณ Fisherman’s Resort หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. โดยมี ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ รักษาการหัวหน้างานฯ แนะนำ...

 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th