ทดสอบ

Search in Library (OPAC)

img1

 

img2

 

img3

img1

img2

img3

 

  E-Books for Med Student


  Clinics of North America    

Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey

  New Books : หนังสือใหม่


  New Magazines : นิตยสารใหม่

ปีที่ 10 ฉบับที่ 224

26 ตุลาคม 2560

ปีที่ 42 ฉบับที่ 495

พฤศจิกายน 2560

Search in Library (OPAC)

     

 

 

  New Books : หนังสือใหม่


  New Magazines : นิตยสารใหม่

ปีที่ 10 ฉบับที่ 224

26 ตุลาคม 2560

ปีที่ 42 ฉบับที่ 495

พฤศจิกายน 2560


  E-Books for Med Student


  Clinics of North America    

Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
  News and activities               

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 - 11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (318) ชั้น 3

โดย Miss Lily Wongwiwat ตัวแทนบริษัท Wolters Kluwer

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 - 11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (318) ชั้น 3

โดย Miss Lily Wongwiwat ตัวแทนบริษัท Wolters Kluwer

 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th