You are here

รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจความชุกของการมีกิจกรรมทางกายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง และระดับสูงของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี