ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่


โปรดกรอกเลขที่บัตรประชาชน

ระบบลงทะเบียนบัตรใหม่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการพบแพทย์/นัดแพทย์เท่านั้น
กรณีตรวจสุขภาพนักศึกษามหิดล
คลิกที่นี่