รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรโภชนศาสตร์ ภาคพิเศษ  (รอบที่ 2)

ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 20 เมษายน 2561

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรโภชนศาสตร์ ภาคปกติ (รอบที่ 2)

ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 20 เมษายน 2561

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562

สัมมนาการจัดทำข้อสอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561

สัมมนาการจัดทำข้อสอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไหย

สัมมนาความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรโภชนศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560

สัมมนาความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560 ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ

รับสมัครหลักสูตรโภชนศาสตร์ภาคพิเศษรอบ1ปี2561

รับสมัครหลักสูตรโภชนศาสตร์ภาคพิเศษ รอบ1ปีการศึกษา 2561