You are here

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย        :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์

          ภาษาอังกฤษ     :  Master of Science Program in Nutrition

ประเภทหลักสูตร : พิเศษ

ระดับ              : ปริญญาโท

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย        :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์

          ภาษาอังกฤษ     :  Master of Science Program in Nutrition

ชื่อปริญญา

          ภาษาไทย         :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์)

                               :  วท.ม.(โภชนศาสตร์)

          ภาษาอังกฤษ     :  Master of Science (Nutrition)

                               :  M.Sc. (Nutrition)

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

           มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา และประยุกต์งานด้านโภชนศาสตร์ มีทักษะในการทำวิจัย สามารถบูรณาการงานวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อ       สุขภาวะที่ดีของสังคม

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้

1. มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม เจตนคติที่ดีในวิชาชีพและในการวิจัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

2. มีความรู้ในระดับแนวหน้าด้านโภชนบำบัด โภชนาการชุมชน พิษวิทยาโภชนาการ และโภชนาการเชิงการทดลองการใช้เครื่องมือ ทั้งหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ร่วมกับมีทักษะในการขยายองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ 

3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเด็นปัญหาทางโภชนาการ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนางานทางด้านโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างถูกต้อง

4. มีความเป็นผู้นำที่มีทักษะในการแก้ปัญหา แสดงแนวคิดเชิงวิพากษ์ และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

5. มีทักษะในการสื่อสาร รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิจัย หรือนักวิชาการด้านโภชนศาสตร์ในสถาบันศึกษา สถาบันวิจัย อุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล

2. นักโภชนาการในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ สถานบริการอาหาร สถานออกกำลังกาย บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ หรือกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

3. ที่ปรึกษาและหรือผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ โครงการวิจัย หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ

 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

     ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรฯ กำหนดผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (PLOs) คือเพื่อคาดหวังให้บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถ :

    1. ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม มีจรรยาบรรณ และเจตนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและการทำวิจัย มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

    2 ประยุกต์ความรู้ด้านโภชนศาสตร์ และใช้กระบวนการทางโภชนาการที่ถูกต้องและทันสมัยในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาวะของสังคม

    3. สังเคราะห์ความรู้ด้านโภชนศาสตร์ จากทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อขยายองค์ความรู้ในบริบทใหม่ร่วมกับพัฒนาวิธีการทดสอบเพื่อหาคำตอบอย่างสร้างสรรค์

    4. วางแผนและทำงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์ ด้วยการค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชน

    5. แสดงภาวะผู้นำ ที่สามารถแก้ปัญหาซับซ้อน ร่วมกับสามารถให้ความคิดเห็นและรับผิดชอบในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ทั้งการปฏิบัติและการบริหารจัดการ

    6. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการสู่สังคม และหรือเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย และบทความวิชาการได้ ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ

 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

     จัดการเรียนการสอนนอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 -16.30 น.)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาใดสาขาหนึ่งด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

                      จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้

                         1.   หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                       ไม่นับหน่วยกิต

2.    หมวดวิชาบังคับ                        18         หน่วยกิต

3.   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า             6          หน่วยกิต

4.    วิทยานิพนธ์                             12        หน่วยกิต

        รวมไม่น้อยกว่า                      36        หน่วยกิต

 

รายวิชาในหลักสูตร

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

RANU 501

Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry

2 (2-0-4)

                     

2. หมวดวิชาบังคับ  18  หน่วยกิต

RANU 601

Nutrition Science

         3 (3-0-6)

RANU 603

Biostatistics in Nutrition

2 (2-0-4)

RANU 604

Nutrition Communication

2 (1-2-3)

RANU 608

Nutrition Assessment

3 (3-0-6)

RANU 609

Research Methodology in Nutrition

3 (3-0-6)

RANU 611

Problem-based Study in Nutrition

2 (2-0-4)

RANU 629

Nutritional Toxicology

1 (1-0-2)

RANU 637

Critical Reading and Thinking in Nutrition

2 (2-0-4)

 3.  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

 

    3.1 กลุ่มโภชนาการคลินิก

 

RANU 613

Nutrition and Diseases

2 (2-0-4)

RANU 638

Nutrition Care in Clinical Practice I

3 (2-2-5)

RANU 639

Nutrition Care in Clinical Practice II

3 (2-2-5)

RANU 640

Important Issues for Nutritionist

1 (1-0-2)

RANU 641

Nutrition Service Plan

2 (1-2-3)

    3.2 กลุ่มโภชนาการเชิงการทดลองและชีวเคมี

 

RANU 618

Instruments and Analytical Methods in Food and Nutrition

3 (1-4-4)

RANU 624

Application of Cellular and Molecular Techniques in Food and Nutrition

1 (0-2-1)

RANU 631

Roles and Functions of Nutrients and Bioactive Compounds in Foods

3 (3-0-6)

RANU 642

Special Project in Nutrition Research

1 (1-0-2)

RANU 643

Special Techniques in Nutrient and Their Functional Properties

1 (1-0-2)

RANU 644

Special Techniques in Nutrient and Phytochemical               Analysis

1 (0-2-1)

RANU 645

Special Techniques  in Evaluation of Antioxidants Content and Efficacy  

1 (0-2-1)

RANU 646

Experimental Nutrition in Animal Model

2 (1-2-3)

 

 

 

     3.3 กลุ่มพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ

 

RANU 623

Food Toxicant Analysis and Toxicity Testing

2 (1-2-3)

RANU 647

Food Safety for Consumer Health

2 (2-0-4)

RANU 648

Applied Nutrition Toxicology

3 (3-0-6)

RANU 649

Impacts of Oxidative Stress and Antioxidants on Health and Diseases

3 (3-0-6)

RANU 650

Biomarkers for Assessments of Nutritional Status and Food Toxicants Exposure

3 (3-0-6)

 

 

 

    3.4 กลุ่มโภชนาการชุมชน

 

RANU 651

Community Nutrition

2 (2-0-4)

RANU 652

Nutritional Epidemiology

  2 (2-0-4)

RANU 653

Nutrition Care for Community-based Diseases

2 (2-0-4)

RANU 654

Nutrition, Environmental Exposures and Community Health

2 (2-0-4)

3. วิทยานิพนธ์ 

RANU 698

Thesis

12 (0-48-0)

แผนการศึกษา

 

แผนการศึกษาหลักสูตรโภชนศาสตร์ภาคพิเศษปีการศึกษา2561

ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร