กิจกรรมภาควิชา

You are here

กิจกรรมวันสงกรานต์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ภาพบรรยาย  งานมุทิตาจิต รดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส

วันศุกร์ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ -  ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี