กิจกรรมภาควิชา

You are here

โครงการพบปะครอบครัวผู้ป่วยโรคกระดูกเปราะกรรมพันธ์ุ (โอไอ) เมื่อว้นศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และฝ่ายการพยาบาล

ร่วมกัน จัดงาน

โครงการพบปะครอบครัวผู้ป่วยโรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (โอไอ)  

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

              โดยในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (โอไอ)   วิธีการรักษา  การดูแลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การส่งเสริมพัฒนาการและการเตรียมตัวเมื่อต้องไปโรงเรียน รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างครอบครัวผู้ป่วย