You are here

ทุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า

ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า (Concept paper)

         แสดงแนวความคิดพื้นฐานหรือปัญหาและอุปสรรคทางวิชาการที่มีความสำคัญหรือมีความจำเป็นที่จะต้องทำการวิจัยเรื่องนี้

1. ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า พ.ศ. 2559
2. หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ทุนสนับสุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
3. แบบเสนอ Concept paper
4. แบบเสนอโครงการ ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
5. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า

 

 

 

 

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 307 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2504 หรือ 0-2201-0297