You are here

ทุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า

ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า (Concept paper)

     แสดงแนวความคิดพื้นฐานหรือปัญหาและอุปสรรคทางวิชาการที่มีความสำคัญหรือมีความจำเป็นที่จะต้องทำการวิจัยเรื่องนี้

รายการ File Dowload
Time line การสมัครทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
1. ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า พ.ศ. 2559
2. หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ทุนสนับสุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
3. ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
4. บันทึกเสนอขอรับทุน
5. แบบเสนอ Concept paper
6. แบบเสนอโครงการ ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า.
7. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
8. บันทึกขออนุมัติจ้าง ลจ.โครงการ (กรณีจ้างใหม่)
9. บันทึกขออนุมัติจ้าง ลจ.โครงการ (กรณีจ้างต่อ)
10. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
11. แบบรายงานความก้าวหน้า
12. บันทึกส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
13. แบบรายงานฉบับสมบูรณ์
14. บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
15. สัญญายืมเงิน
16. ใบสำคัญรับเงิน
17. ใบรับรองหรือแทนใบเสร็จรับเงิน
18. ตัวอย่างแผนการใช้จ่ายเงินตามหมวดงบประมาณ
19. ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดค่าใช้จ่ายภายในโครงการทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
20. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน

 

 

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 307 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2504 หรือ 0-2201-0297