You are here

เชิญเข้าฟังกิจกรรม R2R Club ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559

ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าฟัง R2R Club

ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.30-13.00 น.จำนวน 2 เรื่อง

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

ลงทะเบียนลวงหน้าได้ที่หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย โทร. 2504, 1701

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 307 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2504 หรือ 0-2201-0297