Jump to Navigation

ตัวอย่างเช็คสำหรับบุคคลภายนอก

บุคคลภายนอกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการพิจารณาโครงการวิจัย โครงการละ 600 บาท โดยสั่งจ่ายเป็นเช็ค

 

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

หรือ

FACULTY OF MEDICINE, RAMATHIBODI HOSPITAL, MAHIDOL UNIVERSITY

   หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.