Jump to Navigation

แบบฟอร์มที่ต้องใช้เสนอโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน

แบบฟอร์มที่ต้องใช้เสนอโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน

      กรณีโครงการวิจัยเก็บข้อมูลไปข้างหน้า มีการสัมผัวตัวผู้ป่วย เช่น มีการเจาะเลือด วัดความดัน ฯลฯ

1.จดหมายบันทึกข้อความขออนุมัติทำการศึกษาทดลองในมนุษย์ ถึงประธานจริยธรรมการวิจัยในคน (เอกสารประกอบ 1)    download

2.เอกสารชี้แจงข้อมูล/คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย (Patient/Participant Information Sheet) (เอกสารประกอบ4)   download

3.หนังสือยินยอมบอกกล่าวด้วยความเต็มใจ (Informad Consent Form) (เอกสารประกอบ5ก)    download

4.หนังสือยินยอมบอกกล่าวด้วยความเต็มใจ (สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่ไม่สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตัวเอง) (เอกสารประกอบ5ข)    download

5.แบบฟอร์มการส่งโครงการวิจัยเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ฉบับภาคเอกชนสนับสนุน ชุด ท)    download

6.สรุปโครงการที่เสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน     download

 

       กรณีโครงการวิจัยที่เป็นบทความ บทสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ศึกษาวิจัยข้อมูลย้อนหลัง และสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์

1.จดหมายบันทึกข้อความขออนุมัติทำการศึกษาทดลองในมนุษย์ ถึงประธานจริยธรรมการวิจัยในคน (เอกสารประกอบ 1)  download

2.แบบฟอร์มการส่งโครงการวิจัยเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (เอกสารประกอบ6)  download

3.กรณีที่เป็นแบบสอบถาม,สัมภาษณ์ แนบเอกสารประกอบ4 ,เอกสารประกอบ5ก และเอกสารประกอบ5ข ในกรณีที่ไม่สามารถยินยอมได้ด้วยตนเอง

          - เอกสารชี้แจงข้อมูล/คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย (Patient/Participant Information Sheet) (เอกสารประกอบ4)    download

        - หนังสือยินยอมบอกกล่าวด้วยความเต็มใจ (Informed Consent Form) (เอกสารประกอบ5ก)    download

        - หนังสือยินยอมบอกกล่าวด้วยความเต็มใจ(สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่ไม่สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตัวเอง) (เอกสารประกอบ5ข)    download

4.แบบเสนอโครงการวิจัยที่มีเนื้อหา สาระที่ทำให้เข้าใจโครงการโดยสังเขป ( research protocol/ research proposal )    download

5.สรุปโครงการที่เสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน   download

 

การยื่นส่ง

1.ยื่นส่งเอกสารจำนวน 3 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และ สำเนา 2 ชุด)

2.CD/DVD ข้อมูลเอกสารทั้งหมดในแบบฟอร์ม (file word) จำนวน 1 แผ่น

3.กรณีโครงการวิจัยมีทุนภาคเอกชนสนับสนุน

   - ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอพิจารณาโครงการ 10,000 บาท (เช็คสั่งจ่าย)   ตัวอย่างเช็คสั่งจ่าย 10,000 บาท

4.ยื่นส่งภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อพิจารณาในวันพุธที่ 3 ของเดือนถัดไป

5.ยื่นส่งเอกสารทั้งหมด ที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 360

6.ผู้วิจัยจะสามารถเริ่มทำโครงการวิจัยได้ หลังจากผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วเท่านั้น 

7.หลังจากโครงการได้สิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยจะต้องรายงานแจ้งปิดโครงการนั้นด้วย  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.