You are here

หุ่นเต็มตัวเพศหญิง (1)

 

- ฝึกฉีดยา
- ฝึกพลิกตะแคงตัว
- ฝึกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- ฝึกการทำแผลหน้าท้อง

หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก    

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 3

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  โทรศัพท์: 0-2201-1738

ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี