You are here

จัดกิจกรรม “ผ้ามัดย้อม”

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ผ้ามัดย้อม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก คุณภาณุพงศ์ เป็นสำราญ ครู คศ.1  คุณกิจจา อรรคสูรย์ ครูชำนาญการ และคุณธีระชัย บำรุงศิลป์ ครูชำนาญการ จากโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เป็นวิทยากรให้แก่คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การย้อมผ้าแบบไทย ทั้งนี้รูปแบบการจัดกิจกรรมได้จัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีการกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีมาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี