ประกาศรับสมัครสอบ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา

ประกาศรับสมัครสอบ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา

 
สงกรานต์นี้อุ่นใจ แอดเราเป็นเพื่อนนะ

สงกรานต์นี้อุ่นใจ เพียงแอดเราเป็นเพื่อน มีปัญหาเกี่ยวกับการอาการ และการติดเชื้อ COVID-19 สามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ โดยคุณ จรัสพร วิลัยสัย เรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมศักยภาพของผู้ดูแลต่อความรู้ ทักษะการดูแลทวารใหม่และภาวะแทรกซ้อน

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ โดยคุณ จรัสพร วิลัยสัย เรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมศักยภาพของผู้ดูแลต่อความรู้ ทักษะการดูแลทวารใหม่และภาวะแทรกซ้อน วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
 ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.กานต์ ฉลาดธัญญกิจ (หัวหน้าโครงการ) และทีมคณาจารย์ เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากศูนย์วิจัย และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ขอแสดงความยินดี
แด่
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์  วิสุทธิพันธ์
(ที่ปรึกษาโครงการ)
อาจารย์ ดร.กานต์ ฉลาดธัญญกิจ
(หัวหน้าโครงการ)
อาจารย์ ดร.แสงเดือน ปิยะตระกูล
อาจารย์ ดร.ดวงฤทัย  บัวด้วง 
อาจารย์ ดร.จินดา นันทวงษ์
อาจารย์ ดร.พรศิริ พิพัฒนพานิช
เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากศูนย์วิจัย
และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

 
ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยอาจารย์ ดลฤดี คำขอด เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ Journal of the American Medical Informatics Association

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยอาจารย์ ดลฤดี คำขอด
เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ Journal of the American Medical Informatics Association

 
 ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์และนักศึกษาในสังกัดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ  Pacific Rim International Journal of Nursing Research

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์และนักศึกษาในสังกัดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ Pacific Rim International Journal of Nursing Research

  ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง