ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของดนตรีบำบัดต่อกลุ่มอาการ หลังได้รับยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดงตับ ในผู้ป่วยมะเร็งตับ โดย นางสาววาสนา ขันตี

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์

เรื่อง

ผลของดนตรีบำบัดต่อกลุ่มอาการ

หลังได้รับยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดงตับ

ในผู้ป่วยมะเร็งตับ

โดย

นางสาววาสนา ขันตี

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามจันทรา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ออนไลน์ผ่านระบบ

zoom

 

 

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมวางแผนจำหน่ายต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัด ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์

เรื่อง

ผลของโปรแกรมวางแผนจำหน่ายต่อความรู้

พฤติกรรมการดูแลตนเอง

และความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัด

ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

โดย

นางสาวอัจฉรา พลไชย

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรลักณ์ เอื้อกิจ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

 
Oral thesis defence and committee Effects of brief motivational interviewing on self-management, medication adherence, and glycemic control among patients with uncontrolled T2DM in community

Oral thesis defence and committee

Effects of brief motivational interviewing on

self-management, medication adherence, and glycemic

control among patients with uncontrolled T2DM in community

By

Miss NARUEMON SAWAENGSRI

ORAL THESIS DEFENCE COMMITTEE

Associate Professor Dr. Wantana Maneesriwongul

Chair

Associate Professor Dr. Erica Schorr

Member (External Examiner)

Lecturer Dr. Supichaya Wangpitipanit

Member

Associate Professor Dr. Noppawan Piaseu

Member

November 3, 2021

8.00 - 10.00 am.

423 Room, Floor 4, Ramathibodi School of Nursing

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

 
ขอแสดงความยินดี แก่ นายสิทธิราช มีอยู่เต็ม นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเสนอชื่อรับรางวัล “คนดีศรีมหิดล” ประเภทนักศึกษา ประจำปี 2564

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดี แก่ นายสิทธิราช มีอยู่เต็ม
นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 4
เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อเสนอชื่อรับรางวัล “คนดีศรีมหิดล” ประเภทนักศึกษา ประจำปี 2564

 
ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเสนอชื่อรับรางวัล “คนดีศรีมหิดล” ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2564

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
 ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเสนอชื่อรับรางวัล “คนดีศรีมหิดล” ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2564

 
แก่ นางสาวกมลลักษณ์ สุวรรณศรี และ นายดาเนียล ปีเตอร์ อดิศร ไฟยวินเกิล

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดี
แก่ นางสาวกมลลักษณ์ สุวรรณศรี
และ
นายดาเนียล ปีเตอร์ อดิศร ไฟยวินเกิล
เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมฝึก
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน
WorldSkills 2022: Health and Social Care
ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 
ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ “Distinguished Educator in Gerontological Nursing Award” จาก National Hartford Center of Gerontological Nursing Excellence

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ “Distinguished Educator in Gerontological Nursing Award”
จาก National Hartford Center of Gerontological Nursing Excellence

  ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง