You are here

"เรารอด ครูรอด โรงเรียนรอด"

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook : Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital เรื่อง “เรารอด ครูรอด โรงเรียนรอด” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกับนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แห่งสหประชาชาติ โดยเฉพาะใน เป้าหมายที่ 3 เพื่อการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลตนเองและครอบครัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมไปถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK เพื่อไม่พลาดการปฏิบัติตัวแบบ Next Normal  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ถ่ายทอดสัญญาณ ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี